Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan

I ”Skolverkets Allmänna Råd 2006” kan vi läsa:

Att främja barns och elevers lika rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

En verksamhet där barn upplever meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet främjar vänskap och förebygger kränkningar. I sådana miljöer växer självförtroende, respekt och tolerans.

Där verksamheten saknar mening och lust finns grogrund för trakasserier och annan kränkande behandling. Varje verksamhet skall organiseras och utformas på sätt som främjar likabehandling, goda relationer och trygga miljöer samt skyddar barn och elever mot alla former av kränkningar.

På förskolan arbetas det dagligen med vår värdegrund.

I alla möten mellan pedagoger, barn och föräldrar försöker vi vara goda förebilder.

Konflikter är en naturlig del av mänskligt samspel som får oss att växa som individer. Förskolan uppmuntrar positivt beteende och om vi ser eller hör något kränkande tar vi tag i det direkt. Vi motverkar alla former av diskriminering.

Likabehandlingsplanen är ett levande dokument i verksamheten

Vad är kränkande behandling?

Kränkande behandling kan finnas i form av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling som inte har samband med diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck, vara mer eller mindre uppenbar och förekomma i många olika sammanhang. Kränkningar är ofta ett uttryck för makt och förtryck. En viktig utgångspunkt är att den enskildas upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar.

Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde.

I "En väg till frihet", målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken, kan vi läsa följande under rubriken Övergripande pedagogiska mål och riktlinjer för förskolan:

VÄRDEGRUNDEN

Waldorfpedagogiken genomsyras av samma värdegrund som vårt demokratiska samhälle vilar på:

människolivets okränkbarhet

alla människors lika värde

jämställdhet mellan könen

individens frihet och integritet

solidaritet med de svaga och utsatta.

Det etiska sättet att förhålla sig inom waldorfförskolan präglas av de ovan nämnda värdena.

Waldorfförskolläraren förmedlar värdegrunden till barnen genom att medvetet vara en god förebild samt genom att verkligen bemöta och se varje barn. Barnen får även kunskap om olika etiska förhållningssätt genom sagor, berättelser och förskollärarens uppmärksamhet på barnens lekar där pedagogen hjälper dem om situationen så kräver.

Lekmaterialet i waldorfförskolan är så utformat att det främjar barnens sociala rollekar. Det finns inga specifika pojk- eller flickleksaker som ger könsstereotypa signaler till barnen.

I förskolan råder en kultur som bidrar till en förståelse för att varje människa är unik och att vi alla tillsammans skapar vårt sociala samhälle.

Förskolläraren skall med sin pedagogiska kompetens hjälpa och stärka de barn som har svårigheter, är osäkra eller känner sig utsatta. Varje barn skall bli sedd och bemötas med respekt.

Hur arbetar vi på Ängsklockans Barnträdgård:

På vår förskola har vi små barngrupper. Förskolan är uppdelad på tre barngrupper. Två småbarnsgrupper med var 4- 5 barn, en pedagog i varje grupp. Och en större barngrupp på 11 barn och två pedagoger. Pedagogerna har en bra översikt i rummen och kan vara med som stöd och vägledning i det sociala samspelet.

Pedagogerna har kontaktbarn, gör observationer och har utvecklingssamtal två gånger pr. år

Varje barn

• möts med öppenhet och respekt för den de är

• möts med förståelse och empati

• pedagoger som lyssnar

• ska bli bekräftad och sedd varje dag

• få utvecklas efter sin förmåga och i sin egen takt

• har lika värde oavsett kön, etnicitet

• får lära sig att respektera sig själv, sin miljö och sin omvärld

Varje pedagog har ansvar för:

• att aktivt verka för ”nolltolerans” mot kränkande handlingar, trakasserier och diskriminering barn emellan på sin avdelning.

• att i den dagliga föräldrakontakten samtala om hur barnen har det.

• att informera och samtala med övriga medarbetare om svårigheter på sin avdelning.

• att bjuda in till föräldrasamtal när det visar sig att en ”problematik” är svår att komma tillrätta med, eller om en akut situation uppstår.

Barnen är delaktiga genom att de i den dagliga verksamheten får öva sig på att ex lösa konflikter och att med och samtalar om kamratskap med stöd och hjälp av en pedagog.

Pedagogens främsta uppgift är att:

• vara en god förebild

• möta och se varje barn o föräldrar

• forma omgivning så att barnet får impulser till fantasifull lek. I leken utvecklar barnet bl.a. den sociala förmågan

• forma vardagen på ett rytmiskt återkommande sätt så att barnen upplever ett igenkännande. Det rytmiska blir en orienteringspunkt för barnet som skapar grundläggande glädje, trygghet och förtroende.

• skapa en meningsfull vardag för barnet med praktiska göromål som hör livet till och som barnen får delta i och som hjälper barnen att uppleva en känsla av sammanhang

• genom sagor, berättelser och dockspel ge barnet kunskap om etiska förhållningssätt.

Kollegiemöte två timmar varje vecka där vi pedagoger har tillfälle att fördjupa våra pedagogiska kunskaper, skapa gemensamt förhållningssätt bl.a. när det gäller likabehandling och ta upp om kränkningar förekommer.

Kollegiemöten stärker gemenskapen och samhörigheten och verkar för den goda atmosfären i förskolan.

Likabehandlingsplanen utvärderas under vårterminen varje år på ett kollegiemöte.

Förskolechefen har ansvaret när det gäller att se till att likabehandlingsplanen följs och genomförs.

Ängsklockans Barnträdgårds styrelse har det yttersta ansvaret.