PEDAGOGIKEN

Pedagogiken

Waldorfpedagogiken utgår ifrån Rudolf Steiners syn på hur pedagogisk verksamhet kan utformas så att barnen ges möjlighet att utvecklas så allsidigt som möjligt, dvs sin tanke, känsla och vilja. Ängsklockans Barnträdgård erbjuder en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Såväl lekmaterial som inredning är valda med stor omsorg för att främja ett lustfyllt och sinnligt lärande som Inspirerar till lek och gemenskap.

”I centrum för waldorfpedagogiken står människan som kroppsligt, själsligt och andligt väsen. Det är förskolans och skolans uppgift att i samarbete med hemmet efter bästa förmåga kärleksfullt befordra den växande människans utveckling till fri och ansvarstagande individ i ett demokratiskt samhälle.

Härvid används utvecklandet av barnets och den unge människans kunskaper och färdigheter som pedagogisk metod. För att kunna förverkliga detta skall pedagogen ständigt sträva efter fördjupad kunskap om den växande människan.

Det är pedagogens och övrig personals uppgift att etiskt förebildligt utgöra en fostrande omgivning för barn i förskolan. Målet för denna fostran är individens frihet”

(Citat från den gemensamma kursplanen för Sveriges Waldorfförskolor och skolor)